• Nasz personel uczestniczył w pracach nad pierwszym udanym zabiegiem pozaustrojowego zapłodnienia w Polsce (Białystok 1987r) oraz stworzył pierwszy w Łodzi, a drugi w Polsce ośrodek leczenia niepłodności metodą in vitro
 • Gameta jako pierwsza klinika leczenia niepłodności w Europie, uzyskała Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) przyznawany ośrodkom zajmującym się leczeniem niepłodności oraz badaniami naukowymi dotyczącymi niepłodności
 • Grupa Gameta to najdłużej działająca i największą sieć ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce o jednym z największych dorobków naukowych
 • Posiadamy akredytacje Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi  do szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek
  i położnych

Jesteśmy pionierami w w Polsce w stosowaniu przełomowych metod medycznie wspomaganej prokreacji:

 • dysponujemy elektronicznym systemem zapobiegania pomyłkom – RI Witness.
 • jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy do praktyki klinicznej zamrażanie komórek rozrodczych i zarodków metodą witryfikacji,
 • jako pierwsi w Polsce z sukcesem przeszczepiliśmy tkankę jajnikową,
 • jedni z pierwszych w Polsce uzyskaliśmy ciążę z komórki jajowej zapłodnionej plemnikami pobranymi bezpośrednio z jąder,
 • jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy obserwację zarodków w niskich stężeniach tlenu,
 • jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy technikę ciągłej obserwacji zarodków (time-laps),
 • zorganizowaliśmy pierwszy w Polsce bank komórek jajowych.

W klinikach Gameta pracuje

 • kilkunastu. specjalistów w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • kilkunastu embriologów klinicznych ESHRE
 • konsultant wojewódzki (Łódź) w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości,
 • ekspert Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii kontrolujący akredytację ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji w Europie,
 • przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Posiadamy:

 • akredytację do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy w zakresie specjalizacji: Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość,
 • akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie szkoleń wstępnych i ustawicznych dla lekarzy, embriologów i pielęgniarek w zakresie procedur medycznie wspomaganej prokreacji.

Kliniki Gameta prowadzimy prace badawczo rozwojowe oraz jesteśmy beneficjentemi Regionalnych i Ogólnopolskich Programu Operacyjnych i Naukowych

 • „Rozwój laboratorium B+R w zakresie opracowania skutecznych metod zabezpieczenia zdolności prokreacyjnych społeczeństwa”.
 • „Rozwój laboratorium B+R w zakresie opracowania skutecznych metod leczenia niepłodności u pacjentów z urazami rdzenia kręgowego”.
 • „Rozwój laboratorium B+R w zakresie medycyny regeneracyjnej w rozrodzie wspomaganym

Współpracujemy

 • Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi.
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – Konsorcjum naukowe
 • Regionalnym Centrum Naukowo Technologicznym w Chęcinach
 • Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku
 • Bioarray – Park Naukowo Technologiczny w Alicante

Prace naukowe opublikowane przez nasz zespół są cytowane w ponad 1800 podręcznikach i renomowanych czasopismach naukowych (dane z bazy Scopus 2021).

Najważniejsze publikacje naukowe:

Piątek S, Szymusik I, Bidziński M. Reproductive Results in Cancer Survivors after Fertility Sparing Management: The Need for the Standardization of Definitions. Cancers (Basel). 2023 Jul 11;15(14):3569. doi: 10.3390/cancers15143569. PMID: 37509232; PMCID: PMC10377228.

Knap-Wielgus W, Zygula A, Malec M, Wielgos M, Szymusik I. The Polish women’s experience and level of knowledge about fertility and its disorders – a cross-sectional study. Ginekol Pol. 2023 May 10. doi: 10.5603/GP.a2023.0047. Epub ahead of print. PMID: 37162137.

Walasik I, Falis M, Płaza O, Szymecka-Samaha N, Szymusik I. Polish Female Cancer Survivors’ Experiences Related to Fertility Preservation Procedures. J Adolesc Young Adult Oncol. 2023 Jan 31. doi: 10.1089/jayao.2022.0092. Epub ahead of print. PMID: 36719988.

Radwan P, Wielgomas B, Radwan M, Krasiński R, Bujak-Pietrek S, Polańska K, Kilanowicz A, Jurewicz J. Urinary concentration of selected nonpersistent endocrine disrupting chemicals-reproductive outcomes among women from a fertility clinic. Environ Sci Pollut Res Int. 2023 Jan 26. doi: 10.1007/s11356-023-25355-4. Epub ahead of print. PMID: 36701050. 

Piątek S, Szymusik I, Dańska-Bidzińska A, Ołtarzewski M, Trojan G, Bidziński M. Fertility-Sparing Management May Be Considered in Young Women with Uterine Sarcoma. J Clin Med. 2022 Aug 15;11(16):4761. doi: 10.3390/jcm11164761. PMID: 36012998; PMCID: PMC9410102. 

Radwan P, Tarnowska A, Piekarska K, Wiśniewski A, Krasiński R, Radwan M and Nowak I (2022) The impact of soluble HLA-G in IVF/ICSI embryo culture medium on implantation success. Front. Immunol. 13:982518. doi: 10.3389/fimmu.2022.982518  

Piekarska K, Radwan P, Tarnowska A, Wiśniewski A, Krasiński R, Radwan M, Wilczyński JR, Malinowski A, Nowak I. The Association of HLA-G Gene Polymorphism and Its Soluble Form With Male Infertility. Front Immunol. 2022 Jan 17;12:791399. doi: 10.3389/fimmu.2021.791399. PMID: 35111159; PMCID: PMC8801424.

Radwan P, Wielgomas B, Radwan M, Krasiński R, Kilanowicz-Sapota A, Banaszczyk R, Jurewicz J. Synthetic Pyrethroids Exposure and Embryological Outcomes: A Cohort Study in Women from Fertility Clinic. Int J Environ Res Public Health. 2022 Apr 22;19(9):5117. doi: 10.3390/ijerph19095117. PMID: 35564520; PMCID: PMC9100335

Kotowska M, Urbaniak J, Falęcki WJ, Łazarewicz P, Masiak M, Szymusik I. Awareness of Endometriosis Symptoms-A Cross Sectional Survey among Polish Women. Int J Environ Res Public Health. 2021 Sep 21;18(18):9919. doi: 10.3390/ijerph18189919. PMID: 34574840; PMCID: PMC8466883.

Piekarska K, Radwan P, Tarnowska A, Wiśniewski A, Radwan M, Wilczyński JR, Malinowski A, Nowak I. ERAP, KIR, and HLA-C Profile in Recurrent Implantation Failure. Front Immunol. 2021 Oct 22;12:755624. doi: 10.3389/fimmu.2021.755624. PMID: 34745129; PMCID: PMC8569704.

Radwan P, Wielgomas B, Radwan M, Krasiński R, Klimowska A, Zajdel R, Kaleta D, Jurewicz J. Triclosan exposure and in vitro fertilization treatment outcomes in women undergoing in vitro fertilization. Environ Sci Pollut Res Int. 2021 Mar;28(10):12993-12999. doi: 10.1007/s11356-020-11287

Czubacka E, Wielgomas B, Klimowska A, Radwan M, Radwan P, Karwacka A, Kałużny P, Jurewicz J. Urinary Bisphenol A Concentrations and Parameters of Ovarian Reserve among Women from a Fertility Clinic. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jul 29;18(15):8041. doi: 10.3390/ijerph18158041. PMID: 34360336; PMCID: PMC8345502.

Szymusik I, Warzecha D, Wielgoś M, Pietrzak B. Infertility in Female and Male Solid Organ Recipients – From Diagnosis to Treatment: An Up-To-Date Review of the Literature. Ann Transplant. 2020 Nov 20;25:e923592. doi: 10.12659/AOT.923592. PMID: 33214544; PMCID: PMC7684845.

Wilczyńska K, Radwan P, Krasiński R, et al. KIR and HLA-C genes in male infertility. J Assist Reprod Genet. 2020;10.1007/s10815-020-01814-6. doi:10.1007/s10815-020-01814-6

Jurewicz J, Radwan M, Wielgomas B, et al. Parameters of ovarian reserve in relation to urinary concentrations of parabens. Environ Health. 2020;19(1):26. Published 2020 Mar 2. doi:10.1186/s12940-020-00580-3

Radwan P, Wielgomas B, Radwan M, Krasiński R, Klimowska A, Kaleta D, Jurewicz J. Urinary bisphenol A concentrations and in vitro fertilization outcomes among women from a fertility clinic. Reprod Toxicol. 2020 Jul 25;96:216-220. doi: 10.1016/j.reprotox.2020.07.009.

Nowak I, Wilczyńska K, Radwan P, et al. Association of Soluble HLA-G Plasma Level and HLA-G Genetic Polymorphism With Pregnancy Outcome of Patients Undergoing in vitroFertilization Embryo Transfer. Front Immunol. 2020;10:2982. Published 2020 Jan 14. doi:10.3389/fimmu.2019.0298

Jurewicz J, Radwan P, Wielgomas B, Radwan M, Karwacka A, Kałużny P, Piskunowicz M, Dziewirska E, Hanke W. Exposure to pyrethroid pesticides and ovarian reserve. Environ Int. 2020 Nov;144:106028. doi: 10.1016/j.envint.2020.106028.

Kobryn E, Szymusik I, Zgliczynska M, Szarla K, Kopylowska N, Piatek S, Kosinska-Kaczynska K, Wielgos M. The efficacy of misoprostol in the first trimester miscarriage treatment – an individual patients’ data analysis. Neuro Endocrinol Lett. 2019 Nov;40(3):152-158. PMID: 31816221.

Zgliczynska M, Szymusik I, Sierocinska A, Bajaka A, Rowniak M, Sochacki-Wojcicka N, Wielgos M, Kosinska-Kaczynska K. Contraceptive Behaviors in Polish Women Aged 18-35-a Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health. 2019 Jul 30;16(15):2723. doi: 10.3390/ijerph16152723. PMID: 31366184; PMCID: PMC6695758

Szymusik I, Kosinska-Kaczynska K, Krowicka M, Sep M, Marianowski P, Wielgos M. Perinatal outcome of in vitro fertilization singletons – 10 years’ experience of one center. Arch Med Sci. 2019 May;15(3):666-672. doi: 10.5114/aoms.2019.82670. Epub 2019 Jan 30. PMID: 31110532; PMCID: PMC6524192.

Jurewicz J, Wielgomas B, Radwan M, et al. Triclosan exposure and ovarian reserve. Reprod Toxicol. 2019;89:168‐172. doi:10.1016/j.reprotox.2019.07.086

Zimmer M, Pomorski M, Kamiński P, et al. Polish Society of Gynecologists and Obstetricians Guidelines for the application of hysteroscopy in gynecology. Ginekol Pol. 2019;90(8):482‐489. doi:10.5603/GP.2019.0083

Bartnik P, Wielgoś A, Kacperczyk-Bartnik J, Szymusik I, Podlecka-Piętowska A, Zakrzewska-Pniewska B, Wielgoś M. Evaluation of reproductive health in female patients with multiple sclerosis in Polish population. J Clin Neurosci. 2018 Jul;53:117-121. doi: 10.1016/j.jocn.2018.04.012. PMID: 29685406

Warzecha D, Szymusik I, Pietrzak B, Wielgos M. Anti-Mullerian hormone – a marker of upcoming menopause or a questionable guesswork? Neuro Endocrinol Lett. 2017 May;38(2):75-82. PMID: 28650599. 

Dziewirska E, Radwan M, Wielgomas B, et al. Human Semen Quality, Sperm DNA Damage, and the Level of Urinary Concentrations of 1N and TCPY, the Biomarkers of Nonpersistent Insecticides. Am J Mens Health. 2019;13(1):1557988318816598. doi:10.1177/1557988318816598

Jurewicz J, Dziewirska E, Radwan M, Hanke W. Air pollution from natural and anthropic sources and male fertility. Reprod Biol Endocrinol. 2018;16(1):109. Published 2018 Dec 23. doi:10.1186/s12958-018-0430-2

Radwan M, Wielgomas B, Dziewirska E, et al. Urinary Bisphenol A Levels and Male Fertility. Am J Mens Health. 2018;12(6):2144‐2151. doi:10.1177/1557988318799163

Zamkowska D, Karwacka A, Jurewicz J, Radwan M. Environmental exposure to non-persistent endocrine disrupting chemicals and semen quality: An overview of the current epidemiological evidence. Int J Occup Med Environ Health. 2018;31(4):377‐414. doi:10.13075/ijomeh.1896.01195

Bylińska A, Wilczyńska K, Malejczyk J, et al. The impact of HLA-G, LILRB1 and LILRB2 gene polymorphisms on susceptibility to and severity of endometriosis. Mol Genet Genomics. 2018;293(3):601‐613. doi:10.1007/s00438-017-1404-3

Nowak I, Bylińska A, Wilczyńska K, et al. The methylenetetrahydrofolate reductase c.c.677 C>T and c.c.1298 A>C polymorphisms in reproductive failures: Experience from an RSA and RIF study on a Polish population. PLoS One. 2017;12(10):e0186022. Published 2017 Oct 26. doi:10.1371/journal.pone.0186022

Radwan  M, Zamkowska D, Wójcik, D et al.  Stymulacja owulacji. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna2(1),1-8.2017

Karwacka A, Zamkowska D, Radwan M, Jurewicz J. Exposure to modern, widespread environmental endocrine disrupting chemicals and their effect on the reproductive potential of women: an overview of current epidemiological evidence. Hum Fertil (Camb). 2019;22(1):2‐25. doi:10.1080/14647273.2017.135882

Algorytmy diagnostyczno-lecznicze w zastosowaniu do niepłodności pod redakcją prof. dr hab. n. med. Sławomira Wołczyńskiego, dr n. med. Michała Radwana

Jurewicz J, Radwan M, Wielgomas B, et al. Human Semen Quality, Sperm DNA Damage, and the Level of Reproductive Hormones in Relation to Urinary Concentrations of Parabens. J Occup Environ Med. 2017;59(11):1034‐1040. doi:10.1097/JOM.0000000000001106

Nowak I, Wilczyńska K, Wilczyński JR, et al. KIR, LILRB and their Ligands’ Genes as Potential Biomarkers in Recurrent Implantation Failure. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2017;65(5):391‐399. doi:10.1007/s00005-017-0474-6

Jach R, Pabian W, Spaczyński R, et al. Recommendations of the Fertility Preservation Working Group in Oncological, Hematological and Other Patients Treated With Gonadotoxic Therapies „ONCOFERTILITY” (GROF) of the Polish Society of Oncological Gynecology. J Adolesc Young Adult Oncol. 2017;6(3):388‐395. doi:10.1089/jayao.2017.0039

Radwan P, Abramik A, Wilczyński J, Radwan M. Successful autotransplantation of cryopreserved ovarian tissue with recovery of the ovarian function. Ginekol Pol. 2016;87(3):235‐240. doi:10.17772/gp/61981

Jurewicz J, Radwan M, Sobala W, et al. Exposure to widespread environmental endocrine disrupting chemicals and human sperm sex ratio. Environ Pollut. 2016;213:732‐740. doi:10.1016/j.envpol.2016.02.00

Jurewicz J, Radwan M, Sobala W, et al. Dietary Patterns and the Frequency of Disomy in Human Sperm. Urology. 2016;93:86‐91. doi:10.1016/j.urology.2016.03.02

Jurewicz J, Radwan M, Sobala W, Radwan P, Bochenek M, Hanke W. Dietary Patterns and Their Relationship With Semen Quality. Am J Mens Health. 2018;12(3):575‐583. doi:10.1177/1557988315627139

Radwan M, Jurewicz J, Polańska K, et al. Exposure to ambient air pollution–does it affect semen quality and the level of reproductive hormones?. Ann Hum Biol. 2016;43(1):50‐56. doi:10.3109/03014460.2015.1013986

Radwan M, Jurewicz J, Sobala W, et al. Human sperm aneuploidy after exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons [published online ahead of print, 2015 Mar 10]. Reprod Fertil Dev. 2015;10.1071/RD14063. doi:10.1071/RD14063

Radwan M, Jurewicz J, Radwan P, Ulańska A, Jakubowski L, Hanke W. Occupational risk factors and frequency of sex chromosome disomy. Hum Fertil (Camb). 2015;18(3):200‐207. doi:10.3109/14647273.2015.1006693

Radwan M, Jurewicz J, Radwan P, Ulańska A, Jakubowski L, Hanke W. Occupational risk factors and frequency of sex chromosome disomy. Hum Fertil (Camb). 2015;18(3):200‐207. doi:10.3109/14647273.2015.1006693

Radwan M, Jurewicz J, Wielgomas B, et al. The association between environmental exposure to pyrethroids and sperm aneuploidy. Chemosphere. 2015;128:42‐48. doi:10.1016/j.chemosphere.2014.12.077

Radwan P, Radwan M, Kozarzewski M, Polac I, Wilczyński J. Evaluation of sonohysterography in detecting endometrial polyps – 241 cases followed with office hysteroscopies combined with histopathological examination. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2014;9(3):344‐350. doi:10.5114/wiitm.2014.43024

Jurewicz J, Radwan M, Sobala W, et al. Lifestyle factors and sperm aneuploidy. Reprod Biol. 2014;14(3):190‐199. doi:10.1016/j.repbio.2014.02.002

Jurewicz J, Radwan M, Sobala W, et al. The relationship between exposure to air pollution and sperm disomy. Environ Mol Mutagen. 2015;56(1):50‐59. doi:10.1002/em.21883

Skweres T, Wójcik D, Ciepłuch R, Sliwiński W, Czech R, Gruszczyński W, Rogacki M. Thyroid dysfunction during severe ovarian hyperstimulation syndrome. A case report. Ginekol Pol. 2014 Jun;85(6):472-5. doi: 10.17772/gp/1756. PMID: 25029815.

Radwan P, Krasiński R, Radwan M, Połać I. An ongoing twin pregnancy after embryo time laps monitoring in a patient with a history of IVF failures–case report and literature review]. Ginekol Pol. 2014;85(4):304‐308. doi:10.17772/gp/1728

Radwan P, Radwan M, Kobielska L, Sikora J. Live birth of monochorionic triamniotic triplets after in vitro fertilization and blastocyst transfer: case report and review of the literature. Ginekol Pol. 2014;85(2):154‐157. doi:10.17772/gp/1707

Jurewicz J, Radwan M, Sobala W, Radwan P, Bochenek M, Hanke W. Effects of occupational exposure – is there a link between exposure based on an occupational questionnaire and semen quality?. Syst Biol Reprod Med. 2014;60(4):227‐233. doi:10.3109/19396368.2014.907837

Jurewicz J, Radwan M, Sobala W, et al. Association between a biomarker of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and semen quality. Int J Occup Med Environ Health. 2013;26(5):790‐801. doi:10.2478/s13382-013-0152-9

Radwan P, Radwan M, Polać I, Wilczyński JR. Detection of intracavitary lesions in 820 infertile women: comparison of outpatient hysteroscopy with histopathological examination. Ginekol Pol. 2013;84(10):857‐861. doi:10.17772/gp/1652

Radwan, P., Krasinski, R., Chorobik, K., & Radwan, M. (Morphokinetics and time-lapse technique as a predictor of embryo development to the blastocyst stage. Human Reproduction, 2013 28.

Jurewicz J, Radwan M, Sobala W, et al. Human urinary phthalate metabolites level and main semen parameters, sperm chromatin structure, sperm aneuploidy and reproductive hormones. Reprod Toxicol. 2013;42:232‐241.

Radwan, P., Polac, I., Borowiecka, M., Bijak, M., & Radwan, M. (Developmental potential of human oocytes undergoing IVF in the presence of oxidative stress markers. Human Reproduction, 2013. 26.

Radwan P, Radwan M, Połać I, Lewkowicz P, Wilczyński JR. IL-18 and IL-18 binding protein concentration in ovarian follicular fluid of women with „tubal factor” subjected to in vitro fertilization. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2013;67:463‐470. Published 2013 May 21. doi:10.5604/17322693.1050036

Wilczyński JR, Radwan P, Tchórzewski H, Banasik M. Immunotherapy of patients with recurrent spontaneous miscarriage and idiopathic infertility: does the immunization-dependent Th2 cytokine overbalance really matter?. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2012;60(2):151‐160. doi:10.1007/s00005-012-0161-6

Basta A, Brucka A, Górski J, Kotarski J, Kulig B, Oszukowski P, Poreba R, Radowicki S, Radwan J, Sikora J, Skret A, Skrzypczak J, Szyłło K; Polish Gynocologic Society Experts Group. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczace diagnostyki i metod leczenia endometriozy [The statement of Polish Society’s Experts Group concerning diagnostics and methods of endometriosis treatment]. Ginekol Pol. 2012 Nov;83(11):871-6. Polish. PMID: 23379199

Fulmańska M, Radowicka M, Radwan M, Kalinka J. Ciaza u 47-letniej kobiety poddanej zabiegowi pozaustrojowego zapłodnienia z zastosowaniem komórki jajowej pobranej od dawczyni (IVF-OD) [Pregnancy of a 47-year old woman treated by in vitro fertilization using oocyte from a donor (IVF-OD)]. Ginekol Pol. 2011;82(5):378‐381

Vlaisavljević V, Meden-Vrtovec H, Lewandowski P, et al. An observational study of assisted reproductive technology outcomes in new European Union member states: an overview of protocols used for ovarian stimulation. Curr Med Res Opin. 2010;26(4):819‐825. doi:10.1185/03007990903577118

Jurewicz J, Hanke W, Radwan M, Bonde JP. Environmental factors and semen quality. Int J Occup Med Environ Health. 2009;22(4):305‐329. doi:10.2478/v10001-009-0036-1

Radwan, P., Radwan, M., Polac, I., & Wilczynski, J. R. (2010). Hysteroscopy-a technique for everyone and everywhere. 1074 outpatient hysteroscopies. Przeglad Menopauzalny, 14(2),101.

Jurewicz J, Hanke W, Sobala W, Merecz D, Radwan M. Wpływ stresu zawodowego na jakość nasienia [The effect of stress on the semen quality]. Med Pr. 2010;61(6):607‐613.

Borowiecka M, Polac I, Nowak P, Radwan P, Ponczek MB, Wachowicz B. Changes in hemostatic parameters after oral hormone therapy in postmenopausal women. J Womens Health (Larchmt). 2010;19(12):2267‐2270. doi:10.1089/jwh.2010.2040

Sipak-Szmigiel O, Cybulski C, Wokołorczyk D, et al. HLA-G polymorphism and in vitro fertilization failure in a Polish population. Tissue Antigens. 2009;73(4):348‐352. doi:10.1111/j.1399-0039.2008.01205.x

Wilczynski JR, Kalinka J, Radwan M. The role of T-regulatory cells in pregnancy and cancer. Front Biosci. 2008;13:2275‐2289. Published 2008 Jan 1. doi:10.2741/284

Popiela TJ, Wicherek L, Radwan M, et al. The differences in RCAS1 and DFF45 endometrial expression between late proliferative, early secretory, and mid-secretory cycle phases. Folia Histochem Cytobiol. 2007;45 Suppl 1:S157‐S162.

Wilczynski JR, Radwan M, Kalinka J. The characterization and role of regulatory T cells in immune reactions. Front Biosci. 2008;13:2266‐2274. Published 2008 Jan 1. doi:10.2741/2840

Kalinka J, Radwan M. The impact of dydrogesterone supplementation on serum cytokine profile in women with threatened abortion. Am J Reprod Immunol. 2006;55(2):115‐12

Radwan J, Bielak A, Niwald W, Pawlicki J, Banaszczyk R, Makuła D. Test po stosunku oceniany w płynie otrzewnowym [Postcoital test evaluated in peritoneal fluid]. Ginekol Pol. 1995 Apr;66(4):228-30. Polish. PMID: 8529940.

Radwan J, Pawlicki J, Bastit P. Niepłodność meska wywołana brakiem akrosomu w plemnikach z okragła główka [Male sterility caused by a lack of the acrosome in spermatozoa with a round shaped head]. Ginekol Pol. 1994 Sep;65(9):537-40. Polish. PMID: 7721169.

Radwan J, Kulikowski M, Kuczyński W, Sola E, Wołczyński S, Szamatowicz M. Wykrywanie przeciwciał przeciwplemnikowych technika immunokuleczek (IBA) w nasieniu z autoaglutynacja [Detection of anti-spermatozoa antibodies by the immunobead assay (IBA) in sperm autoagglutination]. Ginekol Pol. 1988 Oct;59(10):628-31. Polish. PMID: 3248755.

Kulikowski M, Kuczyński W, Radwan J, Sola E, Wołczyński S, Szamatowicz M. Pozaustrojowe zapłodnienie–przeniesienie zarodka (IVF-ET). II. Sekrecja progesteronu, estradiolu i testosteronu przez kompleks „oocyt–corona radiata–cumulus” w hodowli in vitro w czasie pozaustrojowego zapłodnienia [Fertilization in vitro–embryo transfer (IVF-ET). II. Secretion of progesterone, estradiol and testosterone by the „oocyte-corona radiata-cumulus” complex in the in vitro culture during in vitro fertilization]. Ginekol Pol. 1988 May;59(5):245-9. Polish. PMID: 32348

Szamatowicz M, Kuczyński W, Kulikowski M, Radwan J, Sola E, Wołczyński S. Pozaustrojowe zapłodnienie–przeniesienie zarodka (IVF-ET). V. Analiza wyników realizacji i etapu programu pozaustrojowego zapłodnienia w Instytucie Połoznictwa i Chorób Kobiecych w Białymstoku [Fertilization in vitro–embryo transfer (IVF-ET). V. Analysis of the results of the first stage of the in vitro fertilization program of the Institute of Obstetrics and Gynecologic Diseases in Białystok]. Ginekol Pol. 1988 May;59(5):263-8. Polish. PMID: 3234868.

Piekarska K, Radwan P, Tarnowska A, Wiśniewski A, Radwan M, Wilczyński JR, Malinowski A, Nowak I. ERAP, KIR, and HLA-C Profile in Recurrent Implantation Failure. Front Immunol. 2021 Oct 22;12:755624. doi: 10.3389/fimmu.2021.755624. PMID: 34745129; PMCID: PMC8569704. 

Osiągnięcia naukowe pracowników gameta
Gameta - publikacje naukowe