Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GAMETA – SZPITAL sp. z o. o. i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Rzgowie, 95-030 Rzgów, ul. Rudzka 34/36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000313212.
  2. Z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować mailowo, e-mail: iod.lodz@gameta.pl, telefon: 42 279 07 71 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -13.00 adres: 95-030 Rzgów, ul. Rudzka 34/36.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia, leczenia pacjentów, profilaktyki zdrowotnej, świadczenia usług medycznych i usług niemedycznych i rozliczeń z nimi związanych oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) b), c) i d) oraz art. 9 ust. 2 pkt a), c), h) i i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w przypadku udzielenia stosownej zgody Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celach marketingowych.
  4. w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia  25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia) jest obowiązkowe (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a nadto w zakresie w jakim Administrator przetwarza Pan/Pana dane wyłącznie na podstawie zgody- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług oraz wygaśnięcia roszczeń z nimi związanych, a nadto przez okres, w którym Administrator ma obowiązek je przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).  W zakresie w jakim Administrator przetwarza dane tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody– do czasu cofnięcia tej zgody.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.