Rekrutacja pacjentów będzie prowadzona w:

 1. Klinice Gameta Rzgów, wypełnione wnioski będą przekazywane do Urzędu Gminy Aleksandrów Łódzki.

Kryteria kwalifikacji

Do Programu zostaną zakwalifikowane pary spełniające poniższe kryteria:

a. stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu (udokumentowane medycznie),

b. w dniu zgłoszenia do Programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia zgodnie z datą urodzenia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 45 lat (zgodnie z datą urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL , FSH < 15 mU/mL lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka,

W ramach Programu każda para ma prawo skorzystać z jednej procedury wspomaganego rozrodu, która obejmuje następujące elementy:

a. kontrolowana stymulacja jajeczkowania prowadząca do uzyskania komórek jajowych o pełnym potencjale rozrodczym,

b. punkcję jajników, tj. pobranie komórek jajowych pod kontrolą ultrasonografii,

c. znieczulenie ogólne podczas punkcji,

d. pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej

e. hodowlę zarodków,

f. transfer zarodków do jamy macicy,

g. przechowanie zarodków o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione do macicy, do czasu ich wykorzystania. Koszt przechowywania niewykorzystanych zarodków ponosi para biorąca udział w programie.

Formalne kryteria kwalifikacji:

 • para zgłaszająca się do Programu mieszka na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki od co najmniej 3 lat. W celu przyspieszenia weryfikacji wniosku przez Urząd,  pacjenci mogą złożyć pierwsze strony deklaracji podatkowych za ostatnie 3 lata każdego z pacjentów.

Kryteria wykluczające z udziału w Programie:

 • w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa partnerskiego:
 1. potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH poniżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL; (badanie ważne do 3 miesięcy od momentu wykonania),
 2. nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia),
 3. nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji (potwierdzone dokumentacją medyczną),
 4. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 5. brak macicy;
 • w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):
 1. nieprawidłowe parametry nasienia partnera;
 • w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka:
 1. wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży,
 2. brak macicy.

O zakwalifikowaniu pacjentów do Programu decyduje  kolejność zgłoszeń.

W trakcie trwania Programu pacjenci mogą skorzystać z jednej próby w ramach dofinansowania.