Warunki przystąpienia do miejskiego programu refundacji leczenia niepłodności w Koszalinie

Do koszalińskiego programu dofinansowania in vitro zostaną zakwalifikowane pary, niemogące w sposób naturalny, poprzez spontaniczną koncepcję we wspólnym pożyciu zrealizować planów rozrodczych, które spełniają następujące kryteria:

 • Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat; i w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają szansę na wyindukowanie mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku),
 • W chwili przystąpienia do programu polityki zdrowotnej posiadają dokumentację medyczną z rozpoznaną niepłodnością o oznaczeniu ICD10:46 (niepłodność męska) lub N97 (niepłodność kobieca),
 • Warunkowo kobiety do 42 roku życia jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków w jajnikach jest powyżej 3,
 • Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
 • Zamieszkują na terenie Koszalina przynajmniej od roku i rozliczają się z podatków z Urzędem Skarbowym w Koszalinie (weryfikacja na podstawie pierwszej strony ostatniej deklaracji PIT, które zostaną przedłożone realizatorowi programu),
 • Przeszły w przeszłości leczenie niepłodności i wyczerpano inne metody leczenia prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Procedurę zapłodnienia pozaustrojowego można podejmować bez wyczerpania innych metod leczenia i w terminie krótszym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia niepłodności, jeżeli zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod.
 • Bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
 • Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i rekomendacjami,
 • Wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.

Warunki formalne koszalińskiego programu dofinansowania in vitro:

 • Do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego zakwalifikowane będą pary przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności),
 • W ośrodku realizatora programu wymagane będzie złożenie informacji o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie i udokumentowanie tego faktu w prowadzonej dokumentacji medycznej.

Kryteria wykluczenia z programu dofinansowania in vitro dla miasta Koszalin:

 • Potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mll/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,5 ng/mL,
 • Nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane poronienia),
 • Nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji,
 • Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży

Mieszkańcom Koszalina biorącym udział w Programie przysługuje możliwość dofinansowania do wysokości 5.000 zł do jednej dopuszczonej programem próby procedury medycznie wspomaganej prokreacji.
Jeżeli cykl zapłodnienia pozaustrojowego z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie (np. nie zostaną uzyskane komórki jajowe do zapłodnienia, nie będzie zarodków do transferu etc.), rozliczane są tylko wykonane procedury.
W przypadku rezygnacji z udziału w koszalińskim programie na wniosek pary, koszty ponoszone są przez pacjentów.
Opieka nad kobietą ciężarną odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych przez płatnika.