Program dofinansowania In Vitro dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego 2024-2028

Pabianicki program refundacji leczenia niepłodności jest realizowany przez klinikę Gameta Łódź

Warunki przystąpienia do programu dofinansowania in vitro w powiecie pabianickim

Do miejskiego programu in vitro w powiecie pabianickim zostaną zakwalifikowane niepłodne pary, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej istnieje szansa na wyidukowanie u niej mnogiego jajeczkowana (AMH powyżej 0,7 ng/ml, co najmniej trzy pęcherzyki antralne w jajniku),
 • pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • w dniu kwalifikacji do programu posiadają miejsce zamieszkania na terenie powiatu pabianickiego.

* warunkowo mogą zostać zakwalifikowane kobiety do 42 roku życia jeżeli stężenie AMH przekracza 1,5 ng/ml i liczba pęcherzyków antralnych w jajnikach jest powyżej 5

Warunki formalne przystąpienia do pabianickiego programu in vitro

 • prosimy o zgłoszenie się do kliniki (oddział łódzki) na kwalifikację do pabianickiego programu,
 • kwalifikacje w klinice Gameta, dokonywane są zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, aktualną wiedzą medyczną oraz przepisami ustawy o leczeniu niepłodności,
 • prosimy o zebranie ze sobą na wizytę lekarską dokumentacji medycznej potwierdzającej dotychczasową diagnostykę i leczenie lub okazanie wyniku diagnostycznego potwierdzającego bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie,
 • po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez lekarza kliniki orzeczenia o stanie zdrowia zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015r., przesłany zostanie do powiatu pabianickiego wniosek o zatwierdzenie finansowania leczenia in vitro dla wnioskującej pary,
 • wymagać będziemy podpisania następujących oświadczeń:
  ◦ oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu pabianickiego (będzie ono weryfikowane przez Starostwo Powiatu poprzez sprawdzenie, czy przynajmniej jedna z osób ubiegających się o dofinansowanie złożyła zeznanie podatkowe do US w Pabianicach – potwierdzenie złożenia zeznania do wglądu w Klinice).
  ◦ oświadczeniu o zgodzie o przetwarzaniu danych osobowych
  ◦ oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim
  ◦ zgody na leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego
 • wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą przez Powiat pabianicki według daty wystawienia przez Klinikę Gameta kwalifikacji formalnej i medycznej.

Rozpoczęcie leczenia w klinice Gameta

Po uzyskaniu informacji z powiatu pabianickiego o otrzymanej kwocie refundacji dla konkretnej pary, przekazujemy tę informację parze telefonicznie i zapraszamy do zapisania się w klinice na wizytę lekarską przed rozpoczęciem stymulacji

Dofinansowanie programu leczenia niepłodności dla mieszkańców powiatu pabianickiego

 • kwota refundacji przyznawana przez powiat pabianicki wynosi 5000 PLN do procedury biotechnologicznej