Zasady kwalifikacji do programu:

1. Osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) w dniu zgłoszenia muszą:

  • mieć ukończone 20 lat;
  • mieszkać na terenie województwa mazowieckiego tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu
  • przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat

2. U osób aplikujących do Programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

Poniżej kryteria kwalifikacji do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego:
1) Czynnik jajowodowy:
a. u kobiet z trwałym uszkodzeniem jajowodów;
b. u kobiet zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego;
c. u kobiet z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po operacji mikrochirurgicznej i upływie 2 lat bez ciąży. Warunkiem zalecenia oczekiwania jest brak innych czynników mogących mieć wpływ na szansę na ciążę (nieprawidłowe nasienie, wiek kobiety > 35 lat, czas trwania niepłodności 2 lat, wiek kobiety < 35 lat; 4) jeżeli trwa > 1 roku, wiek kobiety > 35 lat.

1) Czynnik męski:
a. całkowita liczba plemników ruchomych < 1 mln wskazane ICSI; b. liczba plemników ruchomych 1-10 mln w przypadku niepłodności dłuższej niż 2 lata; c. liczba plemników > 10 mln – tak jak w niepłodności idiopatycznej.

2) Endometrioza
a. I, II stopień – tak jak niepłodność idiopatyczna;
b. III, IV stopień – tak jak czynnik jajowodowy.

3) Zaburzenia hormonalne do 6 cykli stymulowanych bez efektu.

4) Nieudane próby inseminacji domacicznej do 3 cykli.

Wszystkie powyżej określone kryteria w pkt 1-3 i co najmniej jedno kryterium z pkt 4 musi być spełnione. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium określonego w pkt 1-3 lub żadnego kryterium określonego w pkt 4 stanowi przeciwwskazanie do udziału w Programie.

Kryteria wyłączenia z programu polityki zdrowotnej dotyczącej zastosowania zapłodnienia pozaustrojowego

Niespełnienie, któregoś z wyżej wymienionych kryteriów kwalifikacji do Programu określonego w pkt 1-3 lub jednego z pkt 4 lub przeciwskazania medyczne lub przedłożenie realizatorowi przez uczestnika Programu pisemnej rezygnacji z udziału w dalszych działaniach Programu lub niżej określone wskazania medyczne:
1) potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL);
2) nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
3) nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
4) wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
5) brak macicy,
powoduje wyłączenie z Programu.

Planowane interwencje w ramach zapłodnienia pozaustrojowego

Po zakwalifikowaniu pary do Programu, zostaną jej wykonane badania zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
Realizacja Programu w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego składa się z dwóch części: klinicznej oraz biotechnologicznej.
Realizacja części klinicznej w ramach Programu gwarantuje dostęp do usług medycznych
1) porady lekarskie;
2) badania USG w celu oceny procesu stymulacji jajeczkowania;
3) badania estradiolu w celu oceny endokrynnej funkcji rozwijających się pęcherzyków Graafa;
4) badania progesteronu w celu oceny endokrynnej funkcji rozwijających się pęcherzyków Graafa;
5) koniecznych badań laboratoryjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r);
6) pobranie komórek jajowych;
7) znieczulenie anestezjologiczne.

Część biotechnologiczna obejmuje:
1) zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI oraz nadzór nad rozwojem
zarodków;
2) hodowlę zarodków;
3) transfer zarodków do macicy;
4) przygotowanie zarodków do przechowywania – kriokonserwacja,
Dopuszczalny jest transfer maksymalnie dwóch zarodków w jednej procedurze przeniesienia zarodków do macicy, przy czym:
1) zaleca się transferowanie jednego zarodka, a jedynie w uzasadnionych klinicznie przypadkach dopuszcza się transfer dwóch zarodków;
2) u kobiet powyżej 35 roku życia liczba transferowanych zarodków może ulec
zwiększeniu do dwóch;
3) w przypadku zaistnienia przyczyn wykluczających wykonanie transferu w cyklu
stymulowanym wszystkie zarodki są przechowywane.

Zarodki o prawidłowym rozwoju, które nie zostały przeniesione do macicy, przechowuje się do czasu ich wykorzystania.

Koszty przechowywania zarodków oraz kriotransferów nie są finansowane w ramach Programu. Koszty te zostaną pokryte przez parę uczestniczącą w Programie. W przypadku, gdy ze względów medycznych nie dojdzie do transferu „świeżych zarodków” do macicy, w ramach Programu będzie sfinansowany jeden transfer rozmrożonych zarodków.

Program realizuje Gameta Warszawa