Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą przy u. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować w następujący sposób: iod.warszawa@gameta.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby zatrudnienia i wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a nadto dane osobowe w postaci Pani/Pana wizerunku, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przetwarzane będą w celach marketingowych i promocyjnych Administratora, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest całkowicie dobrowolne.
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym współpracującym z administratorem kancelariom prawnym, biurom księgowym i podmiotom świadczącym usługi IT;
  6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się tylko na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się tylko na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania