Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Zdrowia Kielce sp. z o. o., z siedzibą Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000351462.
  2. Z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować mailowo, e-mail: iod.kielce@gameta.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia, leczenia pacjentów, profilaktyki zdrowotnej, świadczenia usług medycznych i usług niemedycznych i rozliczeń z nimi związanych oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) b), c) i d) oraz art. 9 ust. 2 pkt a), c), h) i i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w przypadku udzielenia stosownej zgody Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celach marketingowych.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia) jest obowiązkowe (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym przez Panią/Pana, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowy, w szczególności: podmiotom współpracującym z Administratorem i udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Administratora.
  6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a nadto w zakresie w jakim Administrator przetwarza Pan/Pana dane wyłącznie na podstawie zgody- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług oraz wygaśnięcia roszczeń z nimi związanych, a nadto przez okres, w którym Administrator ma obowiązek je przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W zakresie w jakim Administrator przetwarza dane tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody– do czasu cofnięcia tej zgody.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.